news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เป็นคณะทำงานพาผู็แทนจากรัฐบาลฮ่องกง ไปดูงานการจัดการศึกษา RPL ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพ ฮ่องกง

วันที่ 11 กันยายน 2556 ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เป็นคณะทำงานพาผู็แทนจากรัฐบาลฮ่องกง ไปดูงานการจัดการศึกษา RPL ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพ ฮ่องกง สนใจการศึกษา Nonformal และ Informal ที่เชื่อมโยงการศึกษาแบบ RPL มาก และต้องชมเมืองไทยทำได้ดีครับ

Loading