news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมพีธีเปิดการแสดงผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ร่วมพีธีเปิดการแสดงผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา โดยมีท่านนายกสภาสถาบัน รศ.ดร.นำยุทธ์สงค์ธนานุรักษ์ เป็นประธานในพีธี ต้องขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึก จบได้รับปริญญาบัตรเทคโนโลยีบัณฑิตตั้งแต่รุ่นที่ 1-3 ครับในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันแห่งนี้ ขอยืนยันว่าคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันแห่งนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ผ่านการบ่มเพาะกล่อมเกลาด้วยกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสากลครับจบออกไปสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของตลาดแรงงานไทย 4.0 ได้อย่างดียิ่งครับ ชื่นชมครับ

Loading