news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก กองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นวิทยากรปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ งปม.ปี 2561

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 เวลา7.00-17.00 น. ได้รับเชิญจาก กองวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นวิทยากรปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ งปม.ปี 2561 ครับ ต้องขอชื่นชมบุคลากรของกระทรวงนี้ครับ ล้วนแต่เป็นผู้ที่น้ำไม่เต็มแก้ว ตักตวง เก็บเกี่ยวความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานด้วยกันอย่างเอาจริงเอาจังครับ บรรยากาศการระดมสมองเป็นไปแบบกัลยามิตร ชื่นใจจริงๆๆครับ เรามีนัดส่งโครงการวิจัยกันอีกครั้งในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ครับ

Loading