news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ให้ไปเป็นวิทยากร “เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบ CHE QA online

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น.-17.00 น. ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จังหวัดพะเยา ให้ไปเป็นวิทยากร “เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบ CHE QA online ร่วมกับ นอ.อัชฌา แย้มเกษร รองผู้อำนวยการกอง คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายเรืออากาศฯ และ ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเริ่มต้นงานประกันคุณภาพของสถาบันแห่งนี้ และเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งแรกครับ ที่จัดทำ Big Data Center ตามรูปแบบCHE QA online เพื่องานประกัน ที่เป็นหัวใจสำคัญของการเขียนSAR ครับ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยครับ งานนี้ต้องขอขอบคุณ นอ.อัชฌา แย้มเกษร อดีตหัวหน้ากองการประกันคุณภาพ รร.นายเรืออากาศเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาช่วยผม รวมทั้งมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยครับ ขอชื่นชม ครู เจ้าหน้าที่งานประกัน และหัวหน้างานประกันของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ทุกคนที่ตั้งใจฟังและฝึกปฏิบัติใช้โปแกรม DATA Center อย่างดีทุกคน ครับ

Loading