news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญ จาก ผอ.วิทยาลัย เทคนิคฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร หัวข้อ “การเขียน แผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นปรัชญาของ เศรษฐิกจพอเพียง”

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ได้รับเชิญ จาก ผอ.วิทยาลัย เทคนิคฉะเชิงเทรา ให้เป็นวิทยากร หัวข้อ “การเขียน แผนการเรียนรู้ มุ่งเน้นปรัชญาของ เศรษฐิกจพอเพียง” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิค ฉะเชิงเทรา ต้อง ชื่นชมความตั้งใจ ที่มุ่งมั่นจะให้สถาน ศึกษาเป็นสถาน ศึกษาพอเพียงตาม นโยบาย คสช.และ ของกระทรวง ศึกษาธิการ ผู้เข้า อบรมทั้งหมดตั้งใจ ฝึกปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น ขอแสดงความยินดี กับสถานศึกษาแห่งนี้ ด้วยครับ

Loading