news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น ให้ไปเป็นวิทยากร วิชา การจัดการความรู้กับตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการกอง อบต. ทั่วประเทศ ณ สถาบันฯ รังสิต

วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น ให้ไปเป็นวิทยากร วิชา การจัดการความรู้กับตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการกอง อบต. ทั่วประเทศ ณ สถาบันฯ รังสิต มีผู้เข้ารับการอบรมรุ่นนี้ ทั้งหมด 85 คน ผู้เข้าอบรมรุ่นนี้เพื่อให้ ตนเองมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีวัยวุฒิ ที่มีพลังมุ่งมั่นที่จะทำงานสูงครับ และ ตั้งใจตักตวงความรู้กันอย่างมากๆๆๆครับ จดบันทึกกันอย่างขมักขเม้นแทบทุกคน เลยครับ ขอแสดงความชื่นชมผู้เข้ารับการ อบรมทุกๆๆคนนะครับ และผู้ควบคุมการ อบรมครั้งนี้คือ อ ยุพยงค์ ทำหน้าที่ได้ อย่างนอดเยี่ยมเลยครับ โดยเฉพาะเรื่อง เกียรติวินัย ศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่นท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นต้นแบบได้อย่างดีจริงๆๆต้อง ชมนะครับว่า “ที่นี่” เขาเยี่ยมจริงๆๆ วง การศึกษายังทำได้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ แบบนี้นะโดยเฉพาะวินัยของ ผู้เข้ารับ การอบรมถือว่า สามารถใช้เป็นแบบอย่าง ได้ดีทีเดียวครับ ขอชื่นชมครับ

Loading