news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผอ.งานฝึกอรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 9” วิชา “ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ดร.ภัทรพล โพธิภัทร ผอ.งานฝึกอรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น รุ่นที่ 9” วิชา “ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” ให้กับผู้เข้าอบรมที่มาจาก อบต. อบจ. ทม. ทต.ทั่วประเทศ จำนวน 79 คน ครับ

สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชา ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ ดังนี้

 1. เกณฑ์มาตราฐานระบบบริหารงานบุคคล 4.0 ระบบคุณธรรม และ ธรรมาภิบาล
 2. การจัดโครงสร้างและจัดทำอัตรากำลังระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นอย่างชัดเจน และพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ (แผนการจัดสรรกำลัง แผนพัฒนาขีดความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากร)
 3. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการบริหารทรัพนากรมนุษย์แก่ผู้บริหารโดยยึดหลักคุณธรรม และความเท่าเทียมตามหลัก ธรรมมาภิบาล)
  • ความรับผิดชอบ
  • หลักการมีส่วนร่วม
  • หลักความคุ้มค่า
  • หลักความโปร่งใส
  • หลักนิติธรรม
 4. การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อรับรองความท้าทายเชิงกลยุธ์ในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาระบบ e-Learning, Yong Executive Staff : Yes,
  Tailor Made. สร้างระบบบริหารขีดความวามารถและสมรรถนะสูง
 5. ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการกำลังคน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด
  • ปรับระบบบริหาร และค่าตอบแทน การให้รางวัล แรงจูงใจ การเลื่อนตำแหน่ง
  • สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ
 6. สร้างระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
 7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีธรรมา ภิบาลสู่ท้องถิ่นยุคใหม่
  • มาตรฐานการดำเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแสดงขั้นตอน และวิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
  • การใช้มาตรการทาง กฏหมาย ระเบียบ เพื่อการเสริมสร้างธรรมภิบาลด้านบริหารงานบุคคล
 8. เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยวัฒนธรรมและวิถีพอเพียง
  • สร้างองค์กรแห่งความสุข 8 Happy
  • เสริมสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

จากเนื้อสาระตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เข้าอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยตั้งคำถามที่เฉียบคมมากๆๆๆ เหมาะสม อย่างยิ่งกับตำแหน่งที่ท่านครองอยู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว อบจ, อบต, ทม, ทต, จะได้ “ผู้บริหารต้น” ที่ดีเพิ่มขึ้น

ท้ายสุดต้องขอขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และ ต้องขอขอบคุณ ดร. ภัทรพล โพธิภัทร..ไว้ ณ.ที่นี้ ที่ให้โอกาสผมได้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหาร ด้วยนะครับ

Loading