news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับการติดต่อจากท่าน ผอ.มะลิ…จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2566 ผมในฐานะ เลขาธิการ และกรรมการบริหารมูลนิธิ และสถาบันวิจัยฯ ได้รับการติดต่อจากท่าน ผอ.มะลิ…จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี…ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ในฐานะ “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ.. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา..ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประเมินในสาขาวิจัยและพัฒนา และได้เปิดสมัครรับการประเมินไปแล้ว 1 รุ่น และอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินในรุ่นที่2 อยู่ครับ

ในการประชุมวันนี้ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ มีความพร้อมทางค้านบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ จึงขอให้ร่วมมือกันขยายเพิ่ม “สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา.. อาชีพผู้สอนวิชาชีพ (TVET)” มีคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ระดับได้แก่

  1. อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 6
  2. อาชีพผู้สอนวิชาชีพ ระดับ 7

บุคคลที่สามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบประสบการณ์ (RESK) เพื่อขอรับใบประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้น คือ

  1. บุคคลทั่วไปที่ทำหน้าที่ ผู้สอนอาชีพ.,
  2. ครู.,ครูผู้ช่วย., ครู ปฏิบัติการ., ครูชำนาญการ., ครูชำนาญการพิเศษ., ครูเชี่ยวชาญ.,
  3. อาจารย์., ผศ.,รศ., ศ.,

ที่เป็นผู้สอนอาชีพ แต่ “ไม่มีใบประกอบวิชาชีพผู้สอน” …

สามารถสมัครสอบเทียบประสบการณ์แบบ RESKออนไลน์ได้เลยครับ…โดยใช้ Portfolio ที่ผู้สอนเก็บสะสมไว้นำมาเทียบประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะอาชีพกำหนดนะครับ

ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่จัดสอบ อยู่นะครับ

จึงขอเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ “ด้านการสอนวิชาชีพ” มาแล้ว ทั้งที่อยู่ใน สถานศึกษาระดับ โรงเรียน.. วิทยาลัย.. หรือมหาวิทยาลัย..มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่จัดสอบ กันนะครับ ยื่นความประสงค์ได้ที่ 081 289 6077 ครับ

Loading