news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ได้ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และ รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายพระพรพ่อหลวงของเราด้วยความปิติในหัวใจทุกคนครับ

Loading