news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ได้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0 จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

งานนี้ได้รับทราบและเห็นทิศทางการวิจัยชัดเจนแบ่งบทบาทหน้าที่กันดังนี้

  1. หน่วยงานนโยบาย
  2. หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย
  3. หน่วยงานดำเนิการวิจัย
  4. หน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยจนถึงนำไปใช้ประโยชน์
  5. หน่วยงานทดสอบ สอบเทียบมาตรฐาน
  6. หน่วยงานรับรองมาตรฐาน
  7. ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและประชาสังคม

ทั้งหมดนี้เป็นทิศทางของระบบวิจัยของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปครับ

ต้องชื่นชม ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ของงานวิจัยของประเทศนี้ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ รวมทั้งท่านศาสตราจารย์.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่คลีภาพงานวิจัยใหม่ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายครับ

หากไม่ได้เข้าเสวนาในวันนี้คงจะเสียโอกาส และตัวเองก็จะตกขบวนตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทันจริงๆๆครับ ต้องบอกว่าวันนี้สุดยอดจริงๆครับ

Loading