news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาทุกท่าน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาทุกท่านของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 กับท่านรองธนิต ผมได้ชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการประกันคุณภาพภายในต้นสังกัดและภายนอกรอบสี่ของ สมศ. ที่สำคัญคือแนวปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพของบัณฑิตให้ได้ตามที่สังคมต้องการ เป็นการเริ่มต้นงานประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อย่างเป็นรูปธรรม ต้อขอชมเชยหัวหน้าภาควิชาทุกท่านของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ที่ตั้งใจรับแต่สิ่งดีๆ พร้อมที่จะกลับไปสู่ปฏิบัติจริงในภาควิชาของตนเองต่อไป ในฐานะของประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ขอเป็นกำลังใจให้หัวหน้าภาคทุกท่านนะครับ ความสำเร็จของลูกศิษย์รออยู่ข้างหน้านะครับ

Loading