ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการประเมินสมรรถนะPIAAC=Programme for the International of Adult Assessment Competencies

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2557 ได้เข้าร่วมประชุม เรื่องการประเมินสมรรถนะPIAAC=Programme for the International of Adult Assessment Competencies ของผู้ที่ทำงานในช่วงอายุ 15-59 ปี ใน 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาของ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา รวมทั้งทีมงาน ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายงานและการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่อิงกับ PIAAC นานาชาติ ไปใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วประเทศไทย  ข้อมูลที่ได้จะบ่งบอกถึงสมรรถนะของคนไทยที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์นานาชาติมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนากำลังกำลังคนของชาติให้มีสมรรถนะเพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานาชาติ และประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นผู้ได้รับความรู้เรื่องการประเมิน PIAAC ในปีนี้ครับ ก่อนหน้านั้นมีประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมใช้การประเมินแบบนี้ก่อนประเทศไทย ต้องเสียค่าสมาชิกแพงมาก มีกฎกติกามารยาทต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรื่องนี้เหมาะสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างยิ่งที่ต้องนำเรื่องการประเมินสมรรถนะ PIAAC ไปใช้ในการประเมินศักยภาพและความสามารถคนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และระบบแรงงานครับ  สำหรับในการประเมิน Main Survey(MS) ครั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง ภาคละ 300 คน 4 ภาค 1,200 คน รวมกับ กทม. อีก 100 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 1,300 คน ทำการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ มิติ Literacy, มิติ Reading Component Skills, มิติ Numeracy และมิติ Problem Solving in Technology-rich Environments) สิ่งที่ได้ประเทศไทยจะได้องค์ความรู้ กลไก หลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติการประเมินในระดับนานาชาติ ที่ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับประเทศไทย ครับพี่น้อง

Loading