ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ”

วันนี้ที่ 26 กันยายน 2556 ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง การศึกษาทางเลือก ตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ” โดยมีท่านพารณ  อิศรเสนา เป็นประธาน มี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานการศึกษาทางเลือก และ ท่านรองสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ โดยมีท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ มีผู้เข้าประชุมเป็นผู้จัด เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ เจ้าของโรงเรียนทางเลือก จำนวน 100 กว่าคน  ได้รับความรู้เรื่องนี้อย่างมาก เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อาชีวศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาทางเลือกได้นะ  จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และชาวบ้านมาก วิทยาลัยสารพัดช่างน่าจะทำเรื่องนี้ได้อย่างดีที่เดียว และยังมีการพูดถึงการจัดการศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษา ตามทฤษฎี Constructionism มีโรงเรียนประถมศึกษามาเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนแบบ Constuctionism จำนวนมาก ในส่วนของอาชีวศึกษามี สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่เป็นของเอกชนมานำเสนอ แต่อาชีวศึกษาของรัฐบาลไม่มีนำเสนอ ทั้งๆที่อาชีวศึกษานะจัดการเรียนการสอนแบบ Constructionism อยู่แล้ว  แต่ไม่เข้าใจกันว่าตรงไหนสะท้อนว่าเป็นผลลัพธ์การจัดแบบ Constructionism น่าเสียดายนะครับ จึงทำให้พวกเราชาวอาชีวศึกษา ไม่มีผลงานด้านนี้ออกสู่สังคม สาธารณะสักเท่าไร วันนี้ได้มาฟังท่านพารณ อิศรเสนา แล้วทำให้ผมยืนยัน นั่งยัน นอนยัน ได้ว่าที่เคยสอนให้เขียนแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะนั้น สอดรับกับเรื่องนี้ได้อย่างดีเลยครับ โดยนำเอาขั้นตอน 5 ขั้น ไปใช้ในกิจกรรมการสอนและเขียนข้อปฏิบัติที่แสดงบทบาทของครู และนักเรียนให้ชัดเจนตามขั้นตอนก็แล้วกันครับ แล้วสอนจริงตามที่เขียนแผนการสอนไว้ ผลที่ได้นักเรียนก็จะ Construced องค์ความรู้และประสบการณ์ได้เองครับ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาอาชีวศึกษามากๆๆ คือ “Learning by Doing” ครับ สถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งใดสนใจเรื่อง “การอาชีวศึกษาทางเลือกและ Constructionism” ทั้งสองเรื่องนี้สอบถามได้นะครับ

Loading