ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นผู้แทนท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขา Property Management

วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. –  18.00 น. ได้เป็นผู้แทนท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขา Property Management ครับ เพื่อจัดทำกลไกการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติในสาขาดังกล่าวข้างต้น ได้ร่างระบบที่เป็นต้นแบบสำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะสาขาอาชีพอื่นต่อไป ร่างดังกล่าวเป็นระบบการบริหารจัดการที่ใช้ได้กับทุกกลุ่มอาชีพครับ  หากท่านสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง สามารถติดต่อได้ครับ ที่ Amnuay_t@hotmail.com

ซึ่งในวันที่ 21 กันยายน 2556 จะไปสอนเรื่องนี้ให้กับ นักศึกษาปริญญาเอก และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 300 ท่าน ครับ

Loading