news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นผู้ประสานงาน จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาวิทยากรนักวิจัย” รุ่นที่ 10 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1วช.สำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วันที่ 7-11 กันยายน 2558 เวลา 07.00-18.00 น. ได้เป็นผู้ประสานงาน จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาวิทยากรนักวิจัย” รุ่นที่ 10 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1วช.สำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 66 คน เป็น พระภิกษุ 5 รูป เป็นแม่ชี 1 ท่าน เป็นฆาราวาส 60 คน ทั้งหมดนี้ มาจากหน่วยงาน 36 หน่วยงาน ที่หลากหลายจากภาคราชการ และภาคเอกชน ต่างให้ความสนใจ ในเนื้อหาการอบรบที่มีทั้งหมด 10 หมวดดังนี้

หมวด1 ปรัชญา หลักการ กระบวนการวิจัยและ จริยธรรมการวิจัย

หมวด2 การพัฒนา โจทย์คำถามการวิจัยและการกำหนด วัตถุประสงค์ที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์

หมวด3การทบทวนวรรณกรรมและ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบ แนวคิดและสมมติฐานการวิจัย

หมวด 4 การกำหนดรูปแบบการวิจัย

หมวด 5 การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเลือกใช้สถิติและ คณิตศาสตร์ การวิจัยและการเก็บ รวบรวมข้อมูล

หมวด6 การใช้สถิติ และคณิตศาสตร์การวิจัย การ วิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและตีความ ข้อมูลทางวิจัยและการสรุปผลและ วิจารณ์ผลวิธีการวิจัย

หมวด7 การ พัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย

หมวด8 การเขียนรายงาน

หมวด9 การนำเนอ ถ่ายทอด เผยแพร่และ การนำไปใช้ประโยชน์

หมวด10 เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้าง แรงจูงใจ การสร้างสภาวะแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย ครับ

ใน ระหว่างการอบรมมีการฝึกปฏิบัติ อย่างเข้มข้น ที่การนำเนอผลงาน การฝึก มีการวิพากษ์อย่างคมชัด และลึกด้วย ขอชื่นชมผู้เข้าอบรม ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

Loading