news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การออกแบบการวิจัย mixed method ของสมาคมนักวิจัย ณ โรงแรม KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การออกแบบการวิจัย mixed method ของสมาคมนักวิจัย ณ โรงแรม KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้ารับการอบรม เป็นอาจารย์ เป็นนักธุรกิจภาคเอกชน จุด เน้นของโครงการนี้คือสร้างความเข้าใจวิธีการออกแบบ งานวิจัยอะไร เมื่อไร ถึงต้อง ใช้ mixed method เมื่อจำเป็น ต้องใช้วิธีนี้แล้ว ต้องมีราย ละเอียดอะไรบ้าง จึงจะถือ ว่าเป็น mixed method อย่าง แท้จริง ครับ ขอขอบคุณ รศ.ดร. โยธิน แสวงดี จากสถาบัน ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ที่สำคัญได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรม อย่างดียิ่ง ข้อพิสูจน์ให้เห็นคือ เลิกอบรมแล้วยังขอให้วิทยากร ติวเข้มอีก ไม่ยอมกลับ ครับ สมาคมนักวิจัย ต้องขอขอบ คุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำ ให้โครงการนี้ประสบความ สำเร็จ และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก นะครับ

Loading