news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งจัดเป็นวิทยากรและผู้บริหารโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 10 กับ มรภ.พระนคร และ วช.

วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ได้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งจัดเป็นวิทยากรและผู้บริหารโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)รุ่นที่ 10 กับ มรภ.พระนคร และ วช. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีผู้สมัครเข้าอบรม 68 คน ผ่านการอบรมเพียง 65 คนที่ต้องชื่นชมคือทุกท่านสู้ไม่ถอย อยู่กันจนดึก4 ทุ่มทุกวัน ที่สำคัญได้ผลงานกลุ่มออกมาทั้งหมด7กลุ่ม อยู่ในเกณฑ์ดีที่พร้อมจะพัฒนาไปเป็นข้อเสนอวิจัยที่สามารถขอทุนจาก วช.ได้ครับ ขอขอบคุณลูกไก่ ทีมงานจนท. ผู้บริหาร ผอ.สำนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิการ ของ มรภ.พระนคร ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด ปิด และมอบวุฒิบัตรรวมทั้งสนับสนุน งปม.สมทบด้วย จนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยขอชื่นชมทุกคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ นับตั้งแต่ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. วิทยากรแม่ไก่ จนท.ทีมงานมรภ.พระนคร ผู้บริหารเจ้าหน้าที่แม่ครัวนักการภารโรง ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ครับ

Loading