news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปเป็นนักเรียนเรื่องสถิติเพื่อการวิจัย ที่บรรยายโดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ วิทยากรแม่ไก่ รุ่น 15 ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย มรภ.พระนคร ครับ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ไปเป็นนักเรียนเรื่องสถิติเพื่อการวิจัย ที่บรรยายโดย ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ วิทยากรแม่ไก่ รุ่น 15 ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดย มรภ.พระนคร ครับ

ชื่นชมวิทยากรมากๆๆ ที่สอนสถิติที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย สนุกเข้าใจเชื่อมโยงกันได้ดีโดยใช้เวลาไม่มากนัก ผมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายครับ

ต้องขอบคุณ มรภ.พระนครที่ให้โอกาสได้ไปเพื่มเติมองค์ความรู้ด้านสถิติเพื่อการวิจัยให้แน่นยิ่งขึ้นครับ

ขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Loading