ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปจัดอบรมปฏิบัติการนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในใหม่ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเครือพิชญบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 สถานศึกษา

วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ได้ไปจัดอบรมปฏิบัติการนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในใหม่ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเครือพิชญบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 6 สถานศึกษา  ทำการเรียนรู้นวัตกรรมการประกันคุณภาพใหม่ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ปี 2555 ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ โดยวางระบบ กลไก ข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกอบการประกันคุณภาพภายในเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายนอกทั้งระบบ ได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์ที่เป็นหัวหน้างานประกันคุณภาพของสถานศึกษาและครูอาจารย์ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาลงมือปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่านวัตกรรมใหม่ของการประกันคุณภาพนี้เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีครูหรือบุคลากรไม่มาก ต้องการประหยัดเวลาในการดำเนินการที่ให้ผลลัพธ์ของความพร้อมในการประกันคุณภาพบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ครับ วิทยากรหลักคือ ดร อำนวย เถาตระกูล  สถานศึกษาใดสนใจนวัตกรรมนี้สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ 090 – 197 – 6034 หรือ E-mail : Amnuay_t@hotmail.com ครับ

Loading