news

ดร.อำนวย เถาตะกูล ได้รับเชิญ ได้รับมอบหมายจาก สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสภาวจัยแห่งชาติ วช.ให้เข้าประชุมสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง การค้าไทย ตุรกีผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30-17.00 น.ได้รับมอบหมายจาก สมาคมนักวิจัย ในอุปถัมภ์ของสภาวจัยแห่งชาติ วช.ให้เข้าประชุมสัมมนารับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง การค้าไทย ตุรกีผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย จัด โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างปรเทศ กระ ทรวงพาณิชย์ มีสาระสำคัญ การจัดทำ ความตกลงการค้าเสรี FTAระหว่างไทยกับตุรกี 1.เรื่องศักยภาพโอกาสและความ ท้าทาย 2.ประสบการณ์และนัยสำคัญต่อ ประเทศไทย 3.ผลกระทบและนัยสำคัญ ต่อไทยจากควาทตกลงการค้าเสรีระหว่าง ไทยกับตุรกี ในการสัมมนาครังนี้มีผู้แทน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มชิ้นส่วนยายนยนต์ กลุ่มพลาสติก กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มยาง ได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก สะท้อนให้ เห็นว่า การค้าโลกมีการแข่งขันสูง การ ผลิตสินค้าต้องอาศัยการผลิตที่มีคุณภาพ ที่เกิดจากต้องมีกำลังคนหรือแรงงานที่ มีคุณภาพมีสมรรถนะที่ตรงกับการผลิต ตามมาตรฐาน โดยใช้ GTAP,RCA, และTIS ในการนี้ได้ใช้การเชื่อมโยง แบบส่งเสริมหรือการแข่งขัน Value Chain Sector/Products มีกระบวน การดังนี้ วิจัยพัฒนาออกแบบ วัตถุดิบ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำการกระจาย สินค้าการขายการตลาด เป็นต้น จะเห็นว่าการที่จะเป็นประเทศคู่ค้าที่มี ศักยภาพคือ ในปัจจุบันจะเริ่มต้นที่งาน วิจัยเป็นฐานในการผลิต และควบคุม ให้ได้ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งสินค้าไปขายได้อย่างล้น หลามนั้น การศึกษาต้องหันมาให้ความ สำคัญในเรื่องพัฒนาคนให้รู้เรื่องงานวิจัย มากขึ้นนะครับ ฝากถึงผู้บริหารการศึก ทุกระดับ ต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้ว ครับ

Loading