news

ทำไมต้องเรียน CODING

วันนี้การเรียน Coding เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กยุคปัจจุบัน เพื่อฝึกทักษะให้เด็กได้คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เกิดทักษะการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์

ที่สำคัญเทคโนโลยีที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโค้ดทั้งนั้น ไม่แปลกเลยที่เราควรฝึกเด็กให้เริ่มเรียนรู้การเขียน โค้ดดิ้ง ตั้งแต่วัยอนุบาล เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิด สร้างจินตนาการ เพื่อเติบโตต่อไปในโลกอนาคตครับ

จะทำก็ทำได้
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลก

Loading