ผลงานวิจัยและประเมิน

รายงานผลการวิจัย การพัฒนาใบช่วยสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ดร. อำนวย เถาตระกูล ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สิงหาคม 2555

Loading