news

รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้ ขยะในประเทศไทยเกินกว่าครึ่งล้วนเป็นขยะจากเศษอาหาร ซึ่งในแต่ละปี สร้างก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับรถยนต์ 37 ล้านคัน ที่ผลิตและปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ

รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้ ขยะในประเทศไทยเกินกว่าครึ่งล้วนเป็นขยะจากเศษอาหาร ซึ่งในแต่ละปี สร้างก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับรถยนต์ 37 ล้านคัน ที่ผลิตและปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ

เพื่อนคู่คิด จะพาไปพบกับทางออกในการกำจัดขยะเศษอาหารให้กลับมามีคุณค่าได้อีกครั้ง กับนวัตกรรมเครื่องเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดินปุ๋ย ‘InnoWaste’ ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ขยะเศษอาหารก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้อย่างสะดวก สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Loading