news

วันที่ห้าวันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ

วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันที่ห้าวันสุดท้ายของการอบรมหลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมในยุค VUCA World เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครูอาชีวะ ทั่วประเทศ..ครับ
สำหรับหัวข้อเนื้อหาการอบรมวันนี้หมวดที่ 6 การประเมินผลการสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้งานที่สำเร็จแล้วได้จริง บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ประเทือง ภูมิภัทราคม จำนวน 3 ชั่วโมง
และเป็นModeของการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบฝึกการเขียนงานวิจัยนวัตกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง
กำกับการปฏิบัติโดยทีมวิทยากร ประกอบด้วย:-
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง
3) ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา
4) ผอ.สุบิน แพทย์รัตน์
5) ดร.อำนวย เถาตระกูล
ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูอาชีวะ..ทุกท่าน..ที่ตั้งใจกันเขียนงานตามแบบฝึกฯ..กันอย่างเอาจริงเอาจัง..และมีการสุ่มผลงานมานำเสนอ ผลการสุ่มได้ชิ้นงานของคุณครูจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้นวัตกรรม เป็น”เครื่องอบกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งคุณครูได้นำเสนองานได้อย่างเข้าใจและชัดเจน..แต่งานที่เสนอนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์..ได้นัดหมายส่งงานกัน..โดยนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป สิ้นสุดลง 31ตุลาคม 2565..หากท่านใด..ทำเสร็จก่อนสามารถส่งก่อนได้เลย..โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 31ตุลาคม 2565..นะครับ…

Loading