ผลงานฝึกอบรม

วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อหมวด 1 “ปรัชญาและจรรยาบรรณวิจัย”

วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อหมวด 1 “ปรัชญาและจรรยาบรรณวิจัย” มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 60 คนมาจากสถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย 19 แห่ง
ต้องชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกันคือ อบรมแล้วเขียนข้อเสนอวิจัยได้ ต้องได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนเข้าใจผิดนิดหนึ่งคือเขียนข้อเสนอได้ก็จริงอยู่ แต่ต้องเป็นข้อเสนอที่มีคุณภาพ ผลวิจัยมีคุณค่า ใช้ประโยชน์ได้จริง ถ้าเป็นอย่างนี้จึงจะได้รับการพิจารณาครับ

Loading