news

สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้อาชีว ศึกษาโดยใช้ฐานการวิจัย

วันที่ 27-29 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู้อาชีว ศึกษาโดยใช้ฐานการวิจัย มี ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการ และ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา เลขานุการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ..ร่วมเป็นวิทยากร..ครับ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง

  • เรื่องแรกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานวิจัย
  • เรื่องที่สองการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย RBL
  • เรื่องที่สามปฏิบัติการเขียนแผนการเรียนรู้และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย RBL ครับ
    ต้องขอบคุณผู้บริหาร และเข้าอบรมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจ และเขียนงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ ครับ

Loading