ผลงานฝึกอบรม

สนทนา Focus Group เรื่อง “โครงการสำรวจทัศคติของประชาชนภายใต้โครงการสร้งความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง” (ซึ่งเป็นโครงการของ กอ.รมน.)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ผมในฐานะประธานคณะทำงานประเมินโครงการฯ ได้จัดสนทนา Focus Group เรื่อง “โครงการสำรวจทัศคติของประชาชนภายใต้โครงการสร้งความรักความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง” (ซึ่งเป็นโครงการของ กอ.รมน.) ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ครับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาเป็นผู้แทนจาก กองทัพภาคที่ 1 พื้นที่ภาคกลาง, กองทัพภาคที่ 2 พื้นที่ภาคอิสาน, กองทัพภาคที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ, และกองทัพภาคที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 28 คน ครับ
ผลการสนทนาออกมาน่าสนใจมาก แต่ละพื้นที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ผลที่ออกมาเป็นไปตามบริบทของภูมิสังคมจริงๆ ครับ แต่ที่มีคล้ายคลึงกันคือด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการปราบปรามทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เป็นปัญหาที่รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งรัดแก้ไขโดยด่วนที่สุด ครับ
ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่ตั้งใจระดมสมอง ถ่ายทอด ให้ข้อมูลดี ๆ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยและประเมินโครงการนี้มาก ๆ ครับ
ขอบคุณท่าน ผอ.สสอ. ท่านอาจารย์ปาณิสา และอาจารย์ชวภณ ที่ให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่องครับ

Loading