ฝ่ายแผนและงบประมาณ

หนังสือมอบอำนาจ ในการลงนามเอกสารความร่วมมือ (MOU) ยื่นซองประมูล อบรม สัมมนา วิจัย พัฒนา สมรรถนะอาชีพ มาตรฐานอาชีพ และเรื่องอื่นๆ ฯลฯ ตามภารกิจที่เป็นประโยชน์ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับระเบียบ ของสถาบันวิจัยสมรรถนะอาชีพประเทศไทยและมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และการอื่นใดเกี่ยวกับการสนับสนุนดําเนิน โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

Loading