หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพ นักแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการตกแต่งเบื้องต้น สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Loading