news

เกษตรไม่เกษียณ

ผศ.สุริยา โชคสวัสดิ์ ดำเนินชีวิตวัยเกษียณไปอย่างเรียบง่ายในพื้นที่สวนเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสมบนพื้นที่ 15 ไร่ และการทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างการถ่ายภาพ ช่วยสร้างความสุขและคุณค่าให้กับชีวิตในวัยเกษียณ

Loading