หลักสูตรฝึกอบรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น อาชีพ พนักงานต้อนรับในท่าอากาศยาน สาขาวิชา การจัดการการบิน คณะ สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Loading