ผลงานวิจัยและประเมิน

โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน ภายใต้โครงสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง รายงานการประเมิน เล่มที่ 3 : วิเคราห์ปัจจัยแนวโน้มของปัญหาที่จะทำให้เกิดความขัดแย้ง

Loading