ผลงานวิจัยและประเมิน

โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชน ภายใต้โครงสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง รายงานการประเมิน เล่มที่ 6 : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Loading