Author: admin

ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.. ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่13 “วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา”

วันพฤหัสบดีที่7ธันวา

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก นายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่76

วันนี้วันพฤหัสที่9พฤ

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน”เลขาธิการคุรุสภา” ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ให้เข้าร่วมประชุมครั้งที่2/2566 เป็นการพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วันอังคารที่7พฤศจิกา

Loading

Read More