ผลงานฝึกอบรม

ผลงานฝึกอบรม

ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุม ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะประเมินที่ร่วมรับผิดชอบในการประเมินโครงการ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ สสส.

วันจันทร์ที่ 8 มกราค

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ในฐานะ “เลขาธิการ” สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจากท่าน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรนิติกร รุ่นที่51

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.. ให้เป็นวิทยากร หลักสูตรวิศวกรโยธา รุ่นที่13 “วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา”

วันพฤหัสบดีที่7ธันวา

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก นายพนมเทียน เส้งวัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นวิทยากรหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่76

วันนี้วันพฤหัสที่9พฤ

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากท่าน”เลขาธิการคุรุสภา” ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ให้เข้าร่วมประชุมครั้งที่2/2566 เป็นการพิจารณาร่างหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วันอังคารที่7พฤศจิกา

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการถาบันวิจัยและพัฒนาสมนรถนะอาชีพประเทศไทย ได้รับเชิญจาก ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อปฏิบัติงานในโครงการประเมินผลโครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมคุณภาพอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 11 สิงหา

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารสถาบันวิจัย และพัฒนาสมรรถนะอาชีพ เป็นครั้งแรก โดยมี นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน เป็นประธาน

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Loading

Read More
ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาวิทยาศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 25

Loading

Read More
prผลงานฝึกอบรม

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ผมในฐานะเลขาธิการ กับ ดร.ณพสร สวัสดิบุญญา และ อ.ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว ได้รับเชิญจากประธานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นวิทยากรบรรยาย 3 หมวดวิชา ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Loading

Read More