news

Smart Safety Zone 4.0 ศูนย์ปฏิบัติการ CCOC สน.ลุมพินี

คลิปวีดิโอแสดงการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ CCOC สน.ลุมพินี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Loading