news

การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา แบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

1. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพฯ
2. แบบฝึกวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ (Functional Analysis)
3. แบบฝึกเขียน Module Spec หน่วยสมรรถนะอาชีพ
4. แบบฝึกเขียนแผนการสอนและจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพแท้และบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 3D
5. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9”
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
7. วิธีและขั้นตอนการสอนแบบต่างๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. ชนิดของสื่อที่เร่งเร้าให้บรรลุวัตถุประสงค์
10. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง National Qualifications Framework. (Thailand NQF)

Loading