news

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร “การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9”

เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 ได้รับเชิญจากท่านผู้อำนวยการ ยุพิน พิมสร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ให้เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบฐานสมรรถนะอาชีพบูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9 เน้น “การเขียนแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพ
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D” มีเนื้อสาระสำคัญคือ
1.หลักการจัดการอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 เน้นให้เห็นการเชื่อมโยงให้เห็นผลสัมฤทธิ์การเรียนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตรงไหน อย่างไร
2.หลักการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยเน้นให้ครูผู้สอนรู้ว่า แต่ละรายวิชาของแต่ละหลักสูตรเมื่อสอนนักเรียนจบแล้ว ต้องมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตร และตรงตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติด้วย
3.หลักการสอนให้เกิดสมรรถนะอาชีพและการเขียนมาตรฐานสมรรถนะอาชีพเพื่อการสอนและการเรียนรู้
4.หลักการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ เพื่อกำหนดหรือหาอาชีพมาสอนในแต่ละรายวิชา และให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา
5.การจัดทำModul Spec ของอาชีพเพื่อกำหนดขอบเขตของเนื้อหาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนำไปเขียนแผนการสอน/การจัดการเรียนรู้
6.ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสมรรถนะอาชีพ
7.ฝึกปฎิบัติเขียนModul Spec
8.หลักการเขียนแผนการสอน/เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อ ร.9
9.ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีพ
9.1 การกำหนดชื่อหน่วยการสอน
9.2 การกำหนดคาบสอน
9.3 การเขียนจุดประสงค์ทั่วไป
9.4 การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
9.5 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9.6 การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอน
9.7 การกำหนดเลื่อกสือให้เหมาะสมกับเนื้อหาสอนการปฏิบัติ
9.8 การเขียนหลักเกณฑ์แนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะอาชีพ
9.9 การนำเสนอผลการปฏิบัติ/วิพากษ์/ให้ข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่ครูผู้ช่วย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ได้เรียนรู้และปฏิบัติกันเป็นเวลา 6 วัน แบบเอาจริงเอาจัง ขยัน อดทน มุ่งมั่น กันทั้ง15 คน
ต้องขอชื่นชมท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาครูผู้ช่วยให้เขียนแผนการสอน/การเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอาชีพเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องเสียที โดยมุ่งที่จะแก้ปัญหาครูเขียนแผนการสอนไม่เป็นลอกมาจากสำนักพิมพ์แล้วนำมาสอนโดยไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรใดๆทั้งสิ้นถือว่าท่าน ผอ.ยุพิน พิมสร ได้สร้างคุณูปการกับการอาชีวศึกษาอย่างมากมายมหาศาล ครับ
ขอขอบคุณ ชื่นชม ครูผู้ช่วย ทั้ง 15 ท่าน ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย ครับ

Loading