ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นผู้บรรยาย สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดสามารถของประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้เป็นผู้บรรยาย สร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดสามารถของประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในครั้งนี้ได้แก่

    ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

    ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

    ๓. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

    ๔. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

    ๕. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    ๖. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    ๗. นายกสมาคมอุดมศึกษาเอกชน

    ๘. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

    ๙. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

   ๑๐. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

   ๑๑. โรงเรียนนายเรืออากาศ

   ๑๒. โรงเรียนจ่าอากาศ

   ๑๓. สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ๑๔. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา

   ๑๕. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

   ๑๖. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   ๑๗. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   ๑๘. สภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   ๑๙. กระทรวงแรงงาน

   ๒๐. กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน

   มีผู้แจ้งชื่อว่าจะเข้าประชุม แต่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แก่

   ๑.  นายกสมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   ๒.  สำนักงานประเมินคุณภาพภายนอกฯ (สมศ.)

ผลการประชุมได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เข้าประชุมอยู่ในระดับดีมากครับ มีการแสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการเขียนแผนอย่างดียิ่งครับ

       ที่สำคัญ ขอเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบครับ ว่าประเทศไทยเรามีกรอบคุณวุฒิในการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ มีทั้งหมด ๙ ระดับครับ  และประเทศไทยเราได้นำเอากรอบคุณวุฒิ ๙ ระดับนี้ ไปเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียนแล้วครับ ซึ่งได้ประชุมร่วมกับ ASEAN ไปแล้ว ๓ ครั้ง  ครั้งที่ ๔ จะมีการประชุมกันในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ.ประเทศพม่า เพื่อสรุป

ตัวกรอบคุณวุฒิอาเซียนเป็นครั้งสุดท้าย ครับ ถ้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว กรอบคุณวุฒิอาเซียนนี้ จะเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศไทยไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน และจะเป็นเครื่องมือให้ประเทศไทยได้ใช้สกัดกั้นหรือกลั่นกรองแรงงานในประเทศอาเซียนเคลื่อนย้ายหรือหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยครับ  หากหน่วยงานใดสนใจที่จะศึกษาแลกเปลี่ยนรู้เรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สามารถติดต่อผมได้ที่ ๐๙๐ ๑๙๗๖ ๐๓๔ หรือที่ E-mail : Amnuay_t@hotmail.com ครับ

Loading