news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ (ลูกไก่) โดยความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมนักวิจัย, วช, และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 25-29 เมษายน 2559 ตั้ง แต่เวลา 8.30-19.00 น. ทุกวัน ผม ได้จัดโครงการอบรม “สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ (ลูกไก่) โดยความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมนักวิจัย, วช, และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรนี้ มี 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 ปรัชญา การวิจัย, หมวด 2 โจทย์วิจัย, หมวด 3 การทบทวนวรรณกรรม, หมวด 4 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ และ คุณภาพ หมวด 5 การสร้างเครื่อง มือ และหมวด 6 การเขียนข้อเสนอ วิจัย มีผู้สมัครมาเข้าอบรมเป็นนัก วิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) จาก ม.มหิดล, ม.เชียงใหม่, ม.พะเยา, มรภ.สงขลา, มรภ.เชียงใหม่, มรภ.สวนดุสิต, มรภ.สวนสุนันทา, มรภ.พระนคร, มรภ.ธนบุรี, มรภ.กาญจนบุรี, มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา,ม.ราชพฤกษ์, สถาบันรัชต์ภาค, ม.ธนบุรี, ม.กรุงเทพธนบุรี, วิทยาลัยทองสุข, กรมปศุสัตว์, กระทรวง พม, มทร. ธัญบุรี, มทร.พระนคร, รวมทั้งหมด 70 คน ต้องชื่นชม โดยรับความ อนุเคราะห์จากวิทยากร จากเล้าของ สมาคมนักวิจัยทั้งหมดดังนี้ ดร.อำนวย เถาตระกูล, ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล, รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ผศ.พร้อมภัค บึงบัว, ผศ. วชิรา ริทนรศรี, ผศ.ดร.ศรัทธา ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ , ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช, ดร.อัญชนา สุขสมจิตร, ผศ.ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง, ดร. ถาวร ทิศทองคำ. รศ.ดร.กีรติ, รศ.ดร.อนุรักษ์, ดร.กรเอก ฯลฯ ผลการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)ผ่าน การประเมินตามเกณฑ์ที่ วช.กำหนด ทุกคน ต้องขื่นชมนักสิตัยรุ่นใหม่ทั้ง หมดนะครับ ท่านเป็นนักวิจัยที่ผ่าน เกณฑ์การประเมินเป็นนักวิจัยค่อน ข้างไปทางดีมากถึงดีที่สุด ครับ ที่ สำคัญในช่วงเวลาอันสั้น สามารถ เขียนข้อเสนอหัวข้อการวิจัยได้ดีสามารถพัฒนาต่อยอดขอรับทุน สนับสนุนเป็นจำนวนเงินถึง200,000.- บาท จาก วช.ได้อีก ด้วยครับ ขื่นชมและเป็นกำลังใจให้ นะครับ ที่จะต้องกล่าวถึงและชื่นชม คือ ท่านรองอธิการฝ่ายวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้า พระยา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ และได้ส่งบุคลากรเข้าอบรม 39 คน ถือเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้าง เครือข่ายนักวิจัยครับ นับได้ว่าเป็น ผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ครับ ชื่นชม และมีคนสำคัญที่ต้องพูดถึงคือ รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อนุธยา ผอ.สถาบันวิจัย ที่เป็นเจ้าภาพ จัด เตรียมเอกสาร ห้องประชุม ข้าวปลา อาหาร ให้อย่างดียิ่งครับ รวมทั้งทีม งานด้วยครับ ผลที่ได้คุ้มค่ามากๆๆ ในประเด็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ เพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นนักวิจัยทีมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ วช. กำหนด เพื่อรองรับนโยบายการ พัฒนาประเทศไทย ในยุคเวอชั่น4 ที่มุ่งใช้วิจัยเป็นฐาน ในการพัฒนา ประเทศ ครับ ขณะนี้สถานศึกษา ที่สอนอุดมศึกษาเกือบทุกแห่งให้ ความสนใจที่จะพัฒนาคณาจารย์ ให้มีความรู้ด้านวิจัย เพื่อเอาไปใช้ ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ สกอ กำหนดครับ แต่ ยังมีสถานศึกษาทึ่สอน ป.ตรี อุดม ศึกษา เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา ยังให้ความสนใจในการพัฒนา คณาจารย์ให้มีความรู้ในการวิจัย เพื่อจัดทำงานวิจัยสำหรับเลื่อน ระดับปรับตำแหน่งตามเกณฑ์ ที่ สกอ กำหนด ครับน่าห่วงครับ ในฐานะลูกหม้อคนอาชีวะ คนหนึ่ง ก็ยังรักและห่วงใยอยู่นะครับ

Loading