news

หลังจากหมดภาระหน้าที่ราชการแล้ว ขณะนี้กำลังจะไปทำงานที่ “สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ”

ทำหน้าที่บริหารและจัดโครงการวิจัยและฝึกอบรม มีเรื่องวิจัยอาชีพ Home stay ที่อัมพวาร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามเป็นโครงในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เรื่องสมรรถนะ เรื่องการทำแผนพัฒนาตนเอง ID plane เรื่องประกันคุณภาพตามเกณฑ์ใหม่ เรื่องการวิเคราะห์หาสมรรถนะอาชีพ เรื่องการเขียนแผนการสอนสมรรถนะ(มีคู่มือ) เรื่องการจัดทำใบช่วยสอนมุ่งเน้นสมรรถนะ(มีคู่มือ) เรื่องการวัดผลสมรรถนะ (มีคู่มือ) เรืองการทำวิจัยในสถานศึกษา (มีแบบฝึก) และขณะนี้ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๒ หลักสูตรแล้ว หลักสูตรแรกเรื่องการใช้ Tablet ในการบริหารงาน อบต. อบจ. เทศบาล หลักสูตรที่สองเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรแนวใหม่ ที่ อปท.เป็นวิธีการบริหารจัดการที่ดีมากๆ สสอ.ของ สอศ.ควรไปศึกษาดูงาน หากเพื่อนๆสนใจที่จะให้ไปดำเนินการในเรื่องต่างๆให้ ยินดีอย่างครับ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๑๙๗๖๐๓๔ กับหมายเลข ๐๘๑-๒๘๙๖๐๗๗ Mail Amnuay_t@hotmail.com ครับ

Loading