ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนมาจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนมาจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากประเทศนิวซีแลนด์ จัดประชุมและกิน นอนกันที่สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม มีนักเรียนมาจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

๓. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๕. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๖. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๗. นายกสมาคมอุดมศึกษาเอกชน

๘. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

๙. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑๑. โรงเรียนนายเรืออากาศ

๑๒. โรงเรียนจ่าอากาศ

๑๓. สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔. สำนักงานทดสอบทางการศึกษา

๑๕. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๑๖. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๗. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

๑๘. สภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๙. กระทรวงแรงงาน

๒๐. กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน

๒๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

๒๓. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

 ผลการประเมินการประชุมปฏิบัติการ ผู้ร่วมการประชุมได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนแต่ละองค์กรได้อย่างดียิ่ง แต่ละหน่วยงานจะได้นำแผนการขับเคลื่อนไปนำเสนอในวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อไป  ถือเป็นหน่วยงานที่เริ่มต้นในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติต่อไปครับ  หากสถานศึกษาหรือหน่วยงานใดสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ติดต่อได้ที่สภาการศึกษา ครับ

Loading