ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และท่านพยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม เรื่อง แผนการพัฒนากำลังตลอดช่วงชีวิต โดยเน้นในช่วงวัยเรียนอายุ ๑๕ – ๒๑ ปี และช่วงวัยทำงานอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ๑๑ กลุ่ม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ และท่านพยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรม เรื่อง แผนการพัฒนากำลังตลอดช่วงชีวิต โดยเน้นในช่วงวัยเรียนอายุ ๑๕ – ๒๑ ปี และช่วงวัยทำงานอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ๑๑ กลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มยานยนต์และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ กลุ่มไฟฟ้า  กลุ่มอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม  กลุ่มอาหาร  กลุ่มพลังงานทดแทน  กลุ่มเปรโตเคมี กลุ่มผลิตวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ เป็นต้น  โดยจะทำโครงการแผนการขับเคลื่อนโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นแกนในการจัดทำมาตรฐานและสมรรถอาชีพสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาและฝึกอบรมคนที่อยู่ในช่วงวัยเรียนและวัยทำงานดังกล่าวข้างต้น ตามแผนพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต

ที่นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้สภาพัฒน์ และสภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดทำแผนการพัฒนาคนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาแล้ว   และองค์กรดังกล่าวก็ได้ทำแผนการพัฒนากำลังคนสำหรับเป็นตัวขับเคลื่อนนำร่องเช่นกัน จึงถือได้ว่าประเทศไทยกำลังจะเริ่มต้นการพัฒนากำลังคน  โดยใช้ภาคผู้ต้องการใช้กำลังคนเป็นผู้นำในการจัดทำมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ พร้อมทั้งบอกจำนวนความต้องการกำลังคนว่าต้องการกลุ่มอาชีพละเท่าไร เพื่อส่งสัญญาณให้ภาคการศึกษานำไปเป็นฐานในการผลิตตามจำนวนที่ภาคประกอบการต้องการ ครับ ต่อไปจะได้ไม่ต้องมาพูดกันเสียทีว่าภาคการศึกษาผลิตคนแล้วมีคุณวุฒิไม่ตรงตามความต้องของผู้ใช้ครับ  เมื่อภาคเอกชนเริ่มถือธงนำหน้า  แล้วภาคการศึกษาได้ทำอะไรไปบ้างแล้วหรือยัง ได้ประสานความร่วมมือในการทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วหรือยังครับ ภาคประชาชนผู้เสียภาษีอยากรู้เหมือนกันครับ

Loading