ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นวิทยากรหลักสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิชารัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย4.0

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเชิญจาก ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นวิทยากรหลักสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิชารัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย4.0 ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 70 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 66 คน มาจากทั่วประเทศ ครับ
วิชานี้เป็นวิชาใหม่ได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้าอบรม และขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกคนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานซักถามกันตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงครับ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เจ้าหน้าที่การเงินของ อบจ. อบต. ทม.ทต.เข้าอบรมทุกคนมีความตระหนักรู้เรื่องรัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย4.0 ครับกันทุกคน ชื่นชมนะครับ

Loading