ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร วิชาเฉพาะตำแหน่ง2 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561เวลา13.00-16.30 น.ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากร วิชาเฉพาะตำแหน่ง2 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 17 ณ อาคาร 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลองสอง รังสิต ครับ มีผู้บริหารของ อปท.ที่มาจาก อบต, อบจ, ทม, ทต,ทั่วประเทศ 57 คน ครับ

ขอบคุณ ดร.ชอ ภัทรพล มากๆๆครับ ที่เป็นผู้บริหารหลักสูตรนี้ได้ให้โอกาสผมไปบรรยายวิชานี้ ครับ

ต้องชื่นชมผู้บริหารรุ่น17 มากๆๆนะครับ ที่ตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สามารถจดบันทึกสรุปย่อเป็นองค์ความรู้ได้อย่างดี ทุกคน เฉลีย 8-15 หน้าครับ

จากการตรวจการบ้านบันทึกสรุปของผู้เข้าเรียนต้องชมนะได้ประเด็นที่เป็นแก่นสารที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในฐานะผู้สอน ชื่นชมจริงๆ ครับ

Loading