ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เป็นผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อพัฒนากำลังคน สาขายานยนต์และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นแกนกลางในการพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะสำหรับในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกำลังคน

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ให้เป็นผู้แทนเข้าประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์เพื่อพัฒนากำลังคน สาขายานยนต์และผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นแกนกลางในการพัฒนามาตรฐานและสมรรถนะสำหรับในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกำลังคน  โดยมีนายถาวร ชลัษเฐียร เป็นประธานที่ประชุม 

ผมต้องชื่นชม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีความก้าวหน้ากว่าใครๆๆในเรื่องนี้   เหลือแต่กระบวนการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และกรอบคุณวุฒิอาเซียนเท่านั้น ก็จะถือว่า กระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเส้นชัยในการพัฒนากำลังคนสาขายานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ แล้วครับ  แล้วหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ได้เคลื่อนไหวแล้วหรือยัง ครับ

Loading