ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 2 รังสิต ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง 2 รังสิต ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรบรรยาย “วิชา การเสริมสร้างแรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงาน” หลักสูตรนักบริหารงานช่างรุ่นที่ 78 (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) ผู้เข้าอบรอมประกอบด้วย ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างานช่าง และตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด อบต. อบจ. ทม. ทต. ทั่วประเทศ จำนวน 90 คน ครับ

บรรยากาศการอบรมมีความรู้สึกว่าคุ้นเคย เป็นกลุ่มพวกเดียวกัน พูดอะไรและยกตัวอย่างได้ลงลึกในแง่ทักษะการบริหารงานช่างทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว ได้รับความสนใจสนุกสนานครับ

ต้องชื่นชมนักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 78 ไว้ ณ ที่นี้ทุกคน ที่ตั้งอกตั้งใจรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้ายิ่งๆๆขึ้นไปนะครับ

Loading