ผลงานฝึกอบรม

ได้รับ “หนังสือรับรองผลงานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร (กอ.รมน.)” ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนโครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้รับ “หนังสือรับรองผลงานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอณาจักร (กอ.รมน.)” ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย ได้ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนโครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นผลงานชุดมีจำนวนทั้งหมด 9 เล่ม (ดังรูปภาพ)

ผมในฐานะเลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรถนะอาชีพประเทศไทย และในฐานะประธาน/นักวิจัยโครงการนี้ มีความภาคภูมิใจกับผลงานชุดนี้มากที่สุด

ต้องขอบคุณผู้ร่วมวิจัยในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง ประกอบด้วย

  • รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ จาก ม.ศิลปากร
  • นอ.พิเศษ ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์ จาก กองพระธรรมนูญ ทหารอากาศ
  • ดร.นัทธ์หทัย เถาตระกูล จาก ม.ราชภัฎเชียงใหม่.

ผลการวิจัย/ประเมิน ชุดนี้มีการเผยแพร่ไปยัง กอ.รมน.จังหวัด ทั่วประเทศ พร้อมทั้งขยายผลจัดประชุมใหญ่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของกองทัพภาคทั้ง4ภาคและพัฒนาประเทศต่อไปครับ

Loading