news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากกองวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่องการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อของบประมาณ ปี พ.ศ.2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น – 17.00 น.ผมได้รับเชิญจากกองวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ไปเป็นวิทยากร เรื่องการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อของบประมาณ ปี พ.ศ.2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก กองวิชาการ สสว1-12และกรมอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากครับ โดยบรรยายร่วมกับ ผศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์ อุปนายกสมาคมนักวิจัย ต้องชื่นชมผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยอย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ครับ ที่สำคัญหลายคนมีความมุ่งมั่นทำการบ้านมาโดยเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อของบประมาณ ปี 2561 มาหลายท่าน

ต้องปรบมือให้จริงๆครับ งานนี้กระทรวง พม.ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้แน่นอนครับ

Loading