news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ให้หัวหน้าภาควิชา และครูผู้สอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัตรการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ให้หัวหน้าภาควิชา และครูผู้สอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัตรการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก ครับ

ได้เห็นความตั้งใจของบุคลากรของสถาบันแห่งนี้แล้ว ชื่นชมนะครับ ตั้งใจฟัง ซักถามอย่างละเอียดเลยครับ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเริ่มต้นงานประกันคุณภาพครับ ชื่นชมครับ เรามีนัดกันวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 อีกนะครับ

Loading